Plačilo vrtca

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. Vloga se vloži pri krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Novost od 1. decembra 2018 dalje:
Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za pravice do znižanega plačila vrtca, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje pravic do znižanega plačila vrtca (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.
Če se za pravico do znižanega plačila vrtca zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!
Če je pravica na podlagi prve vloge zavrnjena, je treba vložiti novo vlogo. Podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za priznane pravice do znižanega plačila vrtca.

dohodkovni
razred
povprečni mesečni dohodek na osebo
(v % od neto povprečne plače)
plačilo staršev
(v % od cene programa)
1 do 18 %
(do 185,43 EUR)
/
2 nad 18 % do 30 %
(nad 185,44 do 309,05 EUR)
10 %
3 nad 30 % do 36 %
(nad 309,06 do 370,86 EUR)
20 %
4 nad 36 % do 42 %
(nad 370,87 do 432,67 EUR)
30 %
5 nad 42 % do 53 %
(nad 432,68 do 545,98 EUR)
35 %
6 nad 53 % do 64 %
(nad 545,99 do 659,30 EUR)
43 %
7 nad 64 % do 82 %
(nad 659,31 EUR do 844,73 EUR)
53 %
8 nad 82 % do 99 %
(nad 844,74 EUR do 1019,86 EUR)
66 %
9 nad 99 %
(nad 1019,87 EUR)
77 %

 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Staršem otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se plačilo, določeno na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, dodatno zniža v oddelku prvega starostnega obdobja za 6,8 %, v oddelku drugega starostnega obdobja za 3,46 % in v starostno kombiniranem oddelku za 3,27 %.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojni center za socialno delo. V primeru, da je otrok sprejet v vrtec med mesecem in starši iz upravičenih razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem mesecu, temveč so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program vrtca, vrtec poračuna višino plačila od datuma vključitve.

Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 36,38 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec staršem pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak, do 8. ure javljeni dan odsotnosti.

Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo starši plačajo 50% od z njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Starši o odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni  neprekinjeno najmanj 30 vendar ne več kot 40 koledarskih dni, so starši  ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, v celoti opravičeni plačila. To določilo se upošteva za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice. Izpis se upošteva z dnem izpisa otroka. Vpis otroka lahko starši opravijo med šolskim letom oziroma po zaključenem rednem vpisu na prosta mesta v vrtcu. V primeru vpisa in izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na datum vpisa oziroma izpisa otroka.