Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev.

Svet staršev šole:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Zaradi zagotavlja udeležbe na sestankih sveta staršev se v oddelku izvoli še namestnik predstavnika sveta staršev.

Delo sveta staršev je javno. Javnost dela se uresničuje z objavo zapisnikov sej sveta staršev na oglasnih deskah za starše.Svet staršev lahko izglasuje na pobudo predsednika ali katerega koli člana sveta, da del seje ali zapisnika ni javen.
Javnost se lahko izključi zaradi varovanja osebnih podatkov, osebne nedotakljivosti ali zavarovanja poslovnih skrivnosti zavoda. 

Prvi sklic sveta staršev zavoda opravi ravnatelj.

Dostopnost