Skoči na glavno vsebino

Poslovnik

Na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 16/07- UPB5 in spremembe) in Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66-3114/2017) je svet staršev na seji dne 19. 10. 2021 obravnaval in sprejel:

POSLOVNIK O KONSTITUIRANJU IN DELOVANJU SVETA STARŠEV VRTCA ANICE ČERNEJEVE

Splošne določbe

 1. člen

S tem poslovnikom se ureja delovanje sveta staršev, in sicer splošna določila o delu sveta staršev, konstituiranje in volitve sveta staršev, pristojnosti, naloge, način dela in postopke za sprejemanje odločitev sveta staršev. 

 1. člen

Delo sveta staršev je javno. Javnost dela se uresničuje z objavo zapisnikov sej sveta staršev na oglasnih deskah za starše. Svet staršev lahko izglasuje na pobudo predsednika ali katerega koli člana sveta, da del seje ali zapisnika ni javen.

Javnost se lahko izključi zaradi varovanja osebnih podatkov, osebne nedotakljivosti ali zavarovanja poslovnih skrivnosti zavoda. 

 1. člen

V svetu staršev je po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka vrtca, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka z dvigom rok, najkasneje do konca septembra tekočega šolskega leta in ga potrdijo z vpisom v zapisnik sestanka. Prednost kandidiranja za predstavnika v svet staršev imajo prisotni člani pred neprisotnimi. Vsak član sveta staršev je lahko predstavnik le enega oddelka vrtca.

Ravnatelj Vrtca Anice Černejeve po tem, ko prejme seznam izvoljenih članov v svet staršev iz vrst staršev otrok vključenih v oddelke otrok za posamezno šolsko leto, skliče konstituitivno sejo sveta staršev.

Za pomoč pri sprejemanju odločitev in izvajanju nalog sveta lahko starši oblikujejo delovne skupine, ki pripravijo predloge sklepov za sprejem na sejah sveta staršev. 

 1. člen

Mandat članov sveta staršev zavoda traja eno šolsko leto in se vsako šolsko leto na prvi seji na novo potrdi. Predstavnik je lahko ponovno izvoljen, vendar je njegov mandat povezan s statusom otroka v vrtcu.

Posameznik je lahko predstavnik staršev v svetu le enega oddelka.

Članu sveta staršev funkcija preneha:

 • s potekom mandata,
 • z razrešitvijo (na pobudo staršev oddelka oz. na podlagi odstopa),
 • če ne more več opravljati funkcije,
 • ko je otrok izpisan iz vrtca oz. premeščen v drug oddelek v vrtcu.

Za preostanek mandatne dobe funkcijo člana sveta staršev se izvedejo nadomestne volitve novega predstavnika staršev oddelka.

Konstituiranje in volitve sveta staršev

 1. člen

Prvo sejo sveta staršev skliče in jo vodi ravnatelj vrtca.

Za konstituiranje sveta staršev ravnatelj predlaga naslednji dnevni red:

 • predstavitev nalog sveta staršev,
 • poročilo o opravljenih volitvah v svet staršev po posameznih oddelkih,
 • sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta staršev – potrditev mandatov,
 • javne volitve predsednika in namestnika sveta staršev,
 • javne volitve predstavnikov sveta staršev v svet vrtca.
 • obravnava poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta v preteklem šolskem letu,
 • razno, predlogi in pobude.
 1. člen

Starši izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta staršev na konstitutivni seji. Prisotne se povabi, da predlagajo enega ali več kandidatov. Predlog kandidata lahko predlaga vsak član sveta staršev, kandidat pa mora  potrditi svojo kandidaturo. Prednost kandidiranja imajo prisotni člani pred neprisotnimi.

V primeru več kandidatov se na podlagi prejetih kandidatur oblikuje kandidatna lista. 

 1. člen

O kandidatih se glasuje tako, da se predlaga glasovanje o kandidatih po abecednem vrstnem redu priimkov, nato pa se glasuje z dvigom rok, ločeno za predsednika in nato za namestnika predsednika sveta staršev.

Za predsednika oz. namestnika predsednika sveta staršev je izvoljen kandidat, ki je dobil največje število glasov vseh prisotnih članov sveta staršev. V primeru, da prejme več kandidatov enako število glasov, se glasovanje ponavlja toliko časa, dokler eden izmed kandidatov ne prejme večjega števila glasov od drugih.

 1. člen

Predstavnike staršev v svetu zavoda zastopajo trije predstavniki staršev. Mandat predstavnikov sveta staršev v svetu zavoda je vezan na 4 leta. Ista oseba je lahko izvoljena dvakrat zaporedoma (največ 8 let).

Članom sveta zavoda iz vrst predstavnikov sveta staršev predčasno preneha mandat kot članom sveta zavoda:

 • ko jim preneha status starša, tj. ko njihovim otrokom preneha status otroka v Vrtcu Anice Černejeve,
 • če podajo pisno odstopno izjavo, v kateri izjavijo, da ne želijo več sodelovati v svetu zavoda in
 • če so odpoklicani.

V primeru, da komu od predstavnikov staršev, ki so v svetu zavoda, preneha mandat, se izvedejo nadomestne volitve za preostali čas mandata.

 1. člen

Za volitve predstavnikov staršev v svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe za volitve predsednika sveta staršev in njegovega namestnika.

Pravico kandidirati za člana sveta zavoda – predstavnika staršev imajo vsi starši ne glede na to, ali so člani sveta staršev ali ne.

Dolžnost predstavnika staršev v svetu zavoda, ki ni član sveta staršev, je redna udeležba na sejah sveta staršev in predstavitev aktualnosti s sej sveta staršev na sejah sveta zavoda.

 

Pristojnosti in način dela sveta staršev

 1. člen

Svet staršev predstavlja in zastopa predsednik sveta staršev.

Predsednik sveta staršev predlaga dnevni red, sklicuje in vodi seje sveta staršev, sodeluje z ravnateljem zavoda, skrbi za realizacijo sklepov sveta staršev, usklajuje delo sveta staršev, podpisuje zapisnike s sestankov sveta in pisne odpravke sklepov, posreduje med člani sveta in vodstvom zavoda, se udeležuje sej sveta zavoda in izvaja druge naloge v skladu s predpisi s področja  vzgoje in izobraževanja in drugimi akti zavoda.

Namestnik predsednika opravlja naloge, za katere ga predsednik sveta staršev pooblasti in naloge predsednika sveta staršev v času njegove odsotnosti.

 1. člen

Svet staršev opravlja naloge, določene s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, ustanovitvenim aktom zavoda in drugimi akti zavoda, predvsem pa:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet vrtca,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • imenuje upravni odbor sklada vrtca.
 1. člen

Dolžnost člana sveta staršev je, da se udeležuje sej sveta staršev. Svojo opravičeno odsotnost mora član sveta staršev sporočiti tajništvu zavoda, takoj ko izve za razlog odsotnosti.

Član sveta staršev mora o sklepih sestankov sveta staršev obveščati starše na roditeljskih sestankih.

Na sejah sveta staršev poroča o sklepih roditeljskih sestankov in izpostaviti probleme, vprašanja in pobude, ki so jih starši naslovili nanj.

 1. člen

Člani sveta staršev so dolžni varovati podatke, ki so s predpisi določeni kot zaupni in jih kot zaupne določi svet zavoda ali ravnatelj zavoda.

Kot zaupni se vedno štejejo osebni podatki udeležencev vzgoje in izobraževanja, delavcev zavoda in staršev, ki se vodijo v zbirkah osebnih podatkov, določenih v zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 1. člen

Delovna skupina se lahko oblikuje za izvršitev posamezne naloge ali preučitev določenega vprašanja oz. problema, med drugim delovanje vrtčevskega sklada.

Delovna skupina pripravi predloge, ki jih obravnava in v obliki sklepov sprejme svet staršev.

 1. člen

Svet staršev dela in odloča na sejah.

Obvezni seji se skličeta do konca oktobra (v začetku šolskega leta) in najkasneje v juniju (ob koncu šolskega leta).

 1. člen

Seje so redne, izredne in korespondenčne.

Redne seje sklicuje predsednik sveta staršev. Sejo mora sklicati tudi na zahtevo ene tretjine (1/3) članov sveta staršev ali ravnatelja zavoda.

Če na zahtevo ravnatelja predsednik sveta staršev ne skliče seje sveta staršev, lahko le-to skliče ravnatelj zavoda. O utemeljenosti odloča svet staršev pred obravnavo dnevnega reda.

Predsednik sveta staršev oz. drug sklicatelj lahko izjemoma skliče izredno sejo sveta v primerih, kadar lahko neobravnava določenega vprašanja povzroči zastoj pri delu zavoda ali nenadomestljivo škodo za zavod ali udeležence izobraževanja.

Predsednik sveta staršev lahko v primerih, ko je odločanje o posamezni zadevi nujno, predlaga članom sveta glasovanje o tej zadevi po elektronski pošti ali telefonsko (korespondenčne seje). Predlog odločitve in utemeljitev se v obliki glasovnice pošlje članom sveta v glasovanje.

O dopisni seji se naredi uradni zaznamek, o izidu glasovanja pa se obvesti člane na prvi naslednji redni ali izredni seji.

 1. člen

Kraj, datum, uro in dnevni red seje določita predsednik sveta staršev in ravnatelj sporazumno.
Vabilo in gradivo za sejo skupaj z zapisnikom prejšnje seje morajo članom sveta staršev poslati najmanj 7 dni pred sejo. Izjemoma, v nujnih primerih, lahko predsednik odloči, da se rok skrajša.

Vabila se praviloma vročajo po navadni pošti na domači naslov.

Na sejo sveta staršev se povabi ravnatelja zavoda, pomočnika ravnatelja in katerokoli drugo osebo, katere prisotnost je potrebna glede na vsebino dnevnega reda ali izvedbo seje. Osebe, ki sodelujejo na sejah sveta staršev in niso člani sveta staršev imajo pravico sodelovati v razpravi, nimajo pa pravice odločanja.

 1. člen

Sejo sveta staršev vodi predsednik sveta staršev, njegov namestnik ali oseba, ki jo zato pooblasti predsednik sveta.

Na začetku seje predsedujoči ugotovi prisotnost članov sveta staršev.

Svet staršev je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov sveta staršev, medtem ko odločitve sprejema z večino glasov na seji prisotnih članov.

V primeru nesklepčnosti sveta predsedujoči odloči, ali se seja preloži in kdaj se bo nadaljevala. Če je o posamezni točki potrebno nujno sprejeti odločitev, lahko predsedujoči odloči, da prisotni člani obravnavajo točko dnevnega reda takoj, odsotni pa odločajo naknadno po pošti.

 1. člen

Predsedujoči predlaga dnevni red, ki je bil poslan z vabilom, nato začne razpravo o predlogu dnevnega reda. Člani sveta lahko predlagajo dodatne točke, vendar jih predsedujoči uvrsti na dnevni red le, če obravnava teh točk ni zahtevna in ne potrebuje priprave gradiva. V nasprotnem primeru se take točke uvrstijo na dnevni red naslednje seje.

Dnevni red vsake seje vsebuje vsaj naslednje točke: ugotovitev sklepčnosti, sprejem dnevnega reda, pregled zapisnika in realizacije sklepov, vsebinska obravnava točk dnevnega reda, pobude in predlogi ter točka »razno«.

 1. člen

O delu na seji sveta staršev se piše zapisnik.

Zapisnik piše pomočnik ravnatelja, podpiše pa ga predsednik sveta staršev.

Zapisnik vsebuje: zaporedno številko seje, datum, uro in kraj seje, seznam prisotnih, dnevni red seje, povzetke razprav po točkah dnevnega reda in sprejete sklepe o točkah dnevnega reda, dodeljene ali prevzete naloge oz. zadolžitve ter podpis predsedujočega in zapisnikarja.

Potrjeni zapisnik se po seji pošlje vsem članom sveta staršev, predsedniku sveta zavoda in ravnatelju ter objavi na oglasnih deskah enot.

Zapisniki sej sveta staršev se hranijo v skladu z veljavnimi predpisi o hrambi dokumentacije v zavodih.

 1. člen

Predsednik sveta staršev sodeluje z ravnateljem vrtca pri:

 • pripravi seje in pripravi gradiva za sejo sveta staršev,
 • spremljanju izvajanja sklepov sveta staršev,
 • poročanju sveta staršev o izvajanju sklepov
 • izvajanju programa dela sveta staršev,
 • zagotavljanju pogojev za delo sveta staršev.

Vabila, gradiva in zapisnike staršem pošilja vrtec.

 1. člen

V skladu z zakonskimi pristojnostmi sveta staršev oblikuje mnenje k imenovanju ravnatelja. Na seji sveta staršev, ki mora biti pred sejo sveta zavoda, na kateri se potrjuje ravnatelja, se predstavi kandidate in oblikuje skupno mnenje o posameznih kandidatih, o katerih se nato tudi glasuje.

 1. člen

Poslovnik o delu sveta staršev je sprejet in začne veljati na dan, ko ga z večino glasov sprejme svet staršev in objavi. Poslovnik se objavi na oglasni deski.

Poslovnik se spreminja na enak način, kot se ga sprejema.
Prehodne in končne določbe

 1. člen

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o konstituiranju in delovanju sveta staršev Vrtca Anice Černejeve, z dne 12. 3. 2014.

 

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejetju. Objavi se na v vrtcu običajen način, na oglasnih deskah enot.

 

V  Celju,  dne 19. 10. 2021

Podpis predsednika sveta staršev:  Maša Habjan Cigale                                                                       Podpis ravnateljice:  Vanja Krašovic

 

Dostopnost