Skoči na glavno vsebino

Katalog IJZ

Kazalo

  1. Osnovni podatki o katalogu
  2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
  3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
  4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Vrtec Anice Černejeve Celje
Kajuhova ulica 5
3000 CELJE
Odgovorna uradna oseba: Vanja Krašovic
Datum prve objave kataloga: December 2004
Datum zadnje spremembe: 10.9.2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-anice-cernejeve.si/o-nas/katalog-ijz.html
Druge oblike kataloga Tiskana oblika kataloga je dostopna v Vrtcu Anice Černejeve Celje.

 

Splošni podatki o organu in informacijah javnege značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

Delovno področje: predšolska vzgoja

Vrtec Anice Černejeve je javni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999).

Seznam enot vrtca enota Sonce, Kajuhova ulica 5, Celje; organizacijski vodja enote: Marjetka Toplak
enota Luna, Ljubljanska cesta 48, Celje; organizacijski vodja enote: Sanja Slapar
enota Mavrica, Čopova ulica 21, Celje; pomočnica ravnateljice in vodja enote ter oddelkov: Darija Jankovič
enota Bolnišnica, Oblakova 5, Celje; organizacijski vodja enote: Darija Jankovič
enota Hribček, Hrašovčeva ulica 1, Celje; organizacijski vodja enote: Darija Jankovič
Organigram organa Organigram organa
Ustanovitev Vrtec Anice Černejeve je bil ustanovljen 1. aprila 1956 in vpisan v register zavodov pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Celju. Konstituiranje je vpisano 22.2.1974. Od leta 1956 je deloval pod različnimi pravnimi oblikami –vzgojnovarstvena ustanova (l. 1964), vzgojnovarstvenaorganizacija (l. 1981), vzgojnovarstveni zavod (l. 1992).Na podlagi uskladitve z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonom o vrtcih je z dnem 18.11.1997 Mestna občina Celje postala ustanoviteljica Vrtca Anice Černejeve.
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih organov s področja dela /
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktna uradna oseba Vanja Krašovic, ravnateljica
Kajuhova ulica 5,
3000 Celje
(03) 42 86 450
(03) 42 86 459
e-pošta:  vanja.krasovic@guest.arnes.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi – Predpisi z delovnega področja
– Register predpisov Slovenije– Ministrstvo za šolstvo, znanost in športZakoni s področja dela vrtca:
– Zakon o vrtcih
Kurikulum za vrtce
– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
– Zakon o javnih naročilih
– Zakon o delovnih razmerjih
Predpisi lokalnih skupnosti /
Predpisi EU /
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov – Register predpisov Slovenije (predlogi)
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Razvojni načrt vrtca
Letni delovni načrti vrtca 
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ – sodni postopki zaradi izterjave dolga pri starših
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc

 Zakon o vrtcih ZVrt-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2003)

– evidenca vpisanih in vključenih otrok
– evidenca plačil staršev
– evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk – Publikacija Vrtca Anice Černejeve Celje
Zloženka o vrtcu
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa /

 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Dostop prek spleta
Katalog je dostopen na spletnem naslovu
http://www.vrtec-anice-cernejeve.si/o-nas/katalog-ijz.html
Druge informacije s področja dela Vrtca Anice ČernejeveCelje so dostopne še na spletni strani vrtca v rubrikah:
vizija in poslanstvo
– programi
– projekti
– dodatne dejavnosti
– vpis otrok
– prvič v vrtec
Osebni obisk vsak prvi ponedeljek v mesecu pri ravnateljici vrtca v Kajuhovi ulici 5, Celje, v času od 8. do 15. ure, oz. po predhodni najavi.
Po telefonu: (03)42 86 450
Po e-pošti: vrtec.anice-cernejeve@guest.arnes.si

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih
– o vpisu otrok
– o ekonomski ceni programa v vrtcu
– o programih v vrtcu (dnevni, poldnevni program…)
– o poslovalnem času vrtca oziroma enot
– o prireditvah in obogatitveni dejavnosti v vrtcu
– o nadstandardni dejavnosti vrtca

Ravnateljica: Vanja Krašovic.

 

Dostopnost