Postopek

Vrtec vpisuje in sprejema novince v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

Javni vpis za novo šolsko leto poteka v mesecu marcu. Javni vpis novincev za novo šolsko leto objavi vrtec v lokalnih sredstvih javnega obveščanja, na svoji spletni strani in na spletni strani občine ustanoviteljice. Postopki javnega vpisa otrok za šolsko leto 2019/20 so končani.

Pred nami je vpis za novo šolsko leto 2020/2021, ki bo potekal od 2. 3. 2020 do  13. 3. 2020 vsak dan od 8. do 15. ure osebno na upravi vrtca, lahko pa vpisnico z vsemi dokazili pošljete tudi po pošti na naslov Vrtec Anice Černejeve, Kajuhova ulica 5, 3000 Celje. Uradno povabilo je objavljeno tukaj.

Vloge za vpis, ki prispejo po roku javnega vpisa, se obravnavajo kot vloge za vstop novinca na prosta mesta, ki bi morebiti nastala v obstoječih oddelkih med šolskim letom. Pri vključitvi imajo prednost otroci, ki so na čakalnem seznamu vrtca oz. centralnem čakalnem seznamu (kjer so združeni čakalni seznami vseh treh javnih vrtcev v MO Celje).

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.Pri vključitvi imajo prednost otroci, ki so na čakalnem seznamu vrtca oz. centralnem čakalnem seznamu vseh treh javnih vrtcev v MO Celje.

 Vrtec v začetku novega šolskega leta sprejme novince, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v vrtec s septembrom tekočega leta. Ostale otroke sprejema, ko izpolnijo z zakonom določen starostni pogoj za vstop v vrtec in če ima vrtec še prosta mesta v že oblikovanih oddelkih po LDN.

Vlogo za vpis otroka v vrtec starši dobijo na upravi vrtca ali na spletni strani za novo šolsko leto 2020/2021 tukaj in za tekoče šolsko leto 2019/2020 tukaj.

Izpis iz vrtca

V skladu z določili XI. člena pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko starši izpišete otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice na upravi vrtca. Izpisnico lahko prinesete osebno, pošljete po klasični pošti ali skenirano po e-pošti.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Arhiv:
Seznam sprejetih otrok in seznam otrok uvrščenih na čakalni seznam Vrtca Anice Černejeve za šolsko leto 2019/2020 si lahko ogledate: – seznam sprejetih otrok
čakalni seznam za š.l. 2019/20202